Προκήρυξη πρόσληψης 2 ειδικών συνεργατών Δημάρχου Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163&167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’) ΚΚΔΚΥ
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 Ν. 4555/18
 3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Παιονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών, ειδικότερα:

 1. Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) για να παρέχουν συμβουλές και να διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, και κυρίως σε θέματα οικονομικά, λογιστικής και διοίκησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται και επιπλέον θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσα και κατά το χρόνο του διορισμού.
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής οικονομικής κατεύθυνσης.
 3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε οικονομικά θέματα.
  Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 1. Μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για να παρέχουν συμβουλές και να διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συγκεκριμένα σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης ΟΤΑ καθώς και σε θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται και επιπλέον θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσα και κατά το χρόνο του διορισμού.
 2. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής
 3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα . λειτουργίας και οργάνωσης ΟΤΑ καθώς και σε θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας.
  Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται στον Δήμο Παιονίας – Ν. Κιλκίς και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας , Μ. Αλεξάνδρου 75-77 Πολύκαστρο 61200, Τηλ.2343350113-171-128.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια για ποια εκ των προκυρησσόμενων θέσεων ενδιαφέρεται (1ή2) και να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού.
 3. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της επαγγελματικής απασχόλησης ή της εμπειρίας.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.

Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Προκήρυξη