ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΠΡΟΥ»

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΠΡΟΥ» με προϋπολογισμό 238.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 2/7/2019,(καταληκτική ημερομηνία) και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5/7/2019, και ώρα 10:00:00πμ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας.