ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας (Δ.Ε. Πολυκάστρου)».

O Δήμαρχος Παιονίας
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε δημοπρασία με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Προμήθειια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας (Δ.Ε. Πολυκάστρου)», συνολικού προϋπολογισμού 505.136,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την ανάπλαση και τον εξοπλισμό είκοσι μία (21) παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) : 16.4.2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 20.5.2019 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 24.5.2019 και ώρα 09.00.