ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»

Ο Δήμος Παιονίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ  με ευάριθμο του έργου 2017ΣΕ27510078 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Παιονίας

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  4.760.000,00 Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του στον διαδικτυακό τόπο www.paionia.pov.gr ή στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19/4/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.