Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση: