ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Παιονίας – Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

O Δήμαρχος Παιονίας διακηρύσσει ότι :
1.Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Παιονίας – Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019», συνολικού προϋπολογισμού 180.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) : 12.2.2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.3.2019 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 18.3.2019 και ώρα 10.00.