Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019, προϋπολογισμού 38.440,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019, προϋπολογισμού 38.440,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Παιονίας.
Οδός: Πλάτωνος 1.
Ταχ.Κωδ.: 61200.
Τηλ.: 2343020040.
Telefax: 2343020302.
E-mail: deyapaionias@gmail.com

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyapaionias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της ΔΕΥΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικοί CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5.
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR123.
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά πετρέλαιο κίνησης για τη μετακίνηση των οχημάτων της επιχείρησης, αμόλυβδη βενζίνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων της (κυρίως γεννήτριες, μηχανήματα κοπής, χορτοκοπτικά μηχανήματα, αλυσοπρίονα κλπ.) του αποφρακτικού μηχανήματος αγωγών λυμάτων και τέλος πετρέλαιο θέρμανσης για τα γραφεία, την αποθήκη καθώς και τον Βιολογικό Καθαρισμό Πολυκάστρου της ΔΕΥΑΠ.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΠ, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των σχετικών υλικών και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
 8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους τμήματα και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών.
 9. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Το πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου μπορεί να απέχει οσοδήποτε από την έδρα της ΔΕΥΑΠ.
 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21/03/2019 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:30 π.μ. και ώρα λήξης η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για όλη τη διάρκειά της. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
  Διευκρινίζεται ότι οι τιμές των καυσίμων στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές. Οι προσφορές αφορούν το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης για το Νομό Κιλκίς, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και αναρτάται στο (www.fuelprices.gr/deltia.view), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 64.00 (Έξοδα μεταφορών) και 64.08 (Υλικά άμεσης ανάλωσης) του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2019 (η απόφαση υπ’ αριθ. 22/2019 του Δ.Σ. εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης).
 14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου Παιονίας (www.paionia.gov.gr) και στο site της ΔΕΥΑΠ (www.deyapaionias.gr).

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα