ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και Προμήθεια αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας"

Ο Δήμαρχος Παιονίας:


Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την «1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήαης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Δήμο Παιονίας, με διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 75-77, στον 1ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 12.2.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:30 π.μ. και λήξης 10:00 π.μ.