ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ»

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύττει ότι την 20/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παιονίας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ».
ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ  Π/Υ 69.985,00 €  ΑΠΟ ΚΑΠ 2018.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό  37.217,61€, β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό 8.414,76€ γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 13.109,98€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης              25/2018 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας, ανέρχεται στο ποσό των 56.439,52 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 69.985,00  ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).