ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ"

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύττει ότι την 20/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παιονίας, θα διεξαχθεί με Δημοπρασία Συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ».
ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ  Π/Υ 59.090,00 €  ΑΠΟ ΚΑΠ 2018.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ προϋπολογισμού 24.233,26€ , β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 13.588,49 € και γ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 9.831,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης              22/2018 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας, ανέρχεται στο ποσό των 47.653,22 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 59.090,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).