Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου ή οικοπέδων) στην Γουμένισσα

Ο Δήμαρχος Παιονίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου ή οικοπέδων) που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης, χώρος ανάπτυξης λαϊκής αγοράς και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στην πόλη της Γουμένισσας. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 700 έως 1000 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον σε ένα ή δύο παραπλήσια οικόπεδα και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Γουμένισσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης(μέχρι 25-07-2018).

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Παιονίας.

Αρμόδιος: κα Αναστασία Τσιτιρίδου Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 75-77

Τηλέφωνο: 23433-50146 FAX: 23433-50160

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα