Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Άσπρου

Ο Δήμαρχος Παιονίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος της  Τοπικής Κοινότητας Άσπρου. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 200 έως 300 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον και να βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Άσπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης(μέχρι 25-07-2018).

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Παιονίας Αρμόδιος: κα Αναστασία Τσιτιρίδου Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 75-77 Τηλέφωνο: 23433-50146 FAX: 23433-50160.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την διακήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα