Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας  διακηρύσσει ότι με την υπ΄αριθ. 43/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει νέο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου.

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή 15/6/2018 και ώρα 11:30, στο γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου.

Λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής στη δημοπρασία μπορούν να λαβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διευθύντρια  του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού. (ΤΗΛ:2343022444).

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου
 2. Έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
 5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 6. Καταβολή χρηματικού ποσού ως εγγύηση ή εγγυητική επιστολή
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1896 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου
 8. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας κυλικείου
 9. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας
 10. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
 11. Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη περίληψη της διακήρυξης...

Περίληψη διακήρυξης