Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκμάθησης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ανέργους

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων

  • Επεξεργασία κειμένου

  • Υπολογιστικά φύλλα

  • Χρήση διαδικτύου

  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2277