Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Ενδεικτικά, τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών στο Διαδίκτυο, διαχείριση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, εφαρμογή επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) κ.α. 

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2278