Συνοπτική κατάσταση απολογισμού/προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, έτους 2016

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο...

Απολογισμός/Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ, 2016