ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Δείτε παρακάτω την έκθεση: