ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ) 2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Δείτε παρακάτω την Οικονομική Έκθεση: