Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Πολιτισμού Τουρισμού Αξιούπολης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου του 2017

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Πολιτισμού Τουρισμού Αξιούπολης με αριθμό Μ.Α.Ε. 30650/55/Β/94/005 και αριθμό ΓΕΜΗ 14486035000, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου του 2017.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη στην συνεδρίαση της 18ης Αυγούστου του 2017, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Πολιτισμού Τουρισμού Αξιούπολης που εδρεύει στην Αξιούπολη του Νομού Κιλκίς, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10ης Σεπτεμβρίου του 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Αξιούπολη του Ν. Κιλκίς για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
  2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσης 2016 (Η εταιρεία δεν ελέγχθηκε από ελεγκτές διότι ο κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος του 1 εκατομμυρίου ευρώ και δεν υπάγεται στον τακτικό έλεγχο από ελεγκτές Ν 2190/2042α § 6, 7, 8.).
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  4. Λήψη απόφασης για την λύση της εταιρείας και της μεθόδου που θα γίνει αυτή, ώστε να συνεχίσει η λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μέσω του Δήμου Παιονίας.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

΄Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία, να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πλήρη πρόσκληση...

Πρόσκληση

  • synelefsi_etaireias_anaptyxis_axioupolis_08-2017 (111 KB)

    Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Πολιτισμού Τουρισμού Αξιούπολης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου του 2017