Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Παιονίας

Καλούνται όσοι οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο μας να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης από 21/08/2017 έως  και 30/11/2017.

Σύμφωνα με τον νόμο 4483/2017, οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ δίχως οιαδήποτε προσαύξηση, είτε να ρυθμιστούν σε δόσεις (έως 100) καταβάλλοντας μικρό μέρος των προσαυξήσεων (με ελάχιστη δόση τα €20).

Η ένταξη οφειλετών στην ανωτέρο ρύθμιση αναστέλλει κάθε ενέργεια λήψης αναγκαστικών μέτρων από το Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.