Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού Δήμου Παιονίας

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή, αρ. απ. 183/2020, ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2021 του Δήμου Παιονίας, για την πρόσληψη 18 υπαλλήλων τακτικού προσωπικού.

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

 • ΠΕ Νομικής: 1
 • ΠΕ Πληροφορικής: 1
 • ΠΕ Οικονομικού: 1
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: 1
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων: 1
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων: 1
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 1
 • ΠΕ Περιβαλλοντολόγων: 1
 • ΠΕ Διοικητικού: 1
 • ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων: 1
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών: 1
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 1
 • ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 1
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: 1
 • ΔΕ Διοικητικού: 3
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1

Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, λόγω έλλειψης προσωπικού, και συσσώρευσης υπηρεσιακών εκκρεμοτήτων, καθώς επίσης και της άσκησης επιπλέον αρμοδιοτήτων από τους Δήμους.