Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων Δήμου Παιονίας, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο Δήμαρχος Παιονίας αποφασίζει τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, αποτελούμενα από υπαλλήλους του Δήμου Παιονίας πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες , με ειδική εκλογική αποζημίωση, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 καθώς και για τις εργασίες αρμοδιότητάς τους που απαιτούνται κατά την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης και της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων ως κατωτέρω...

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την απόφαση...

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου