Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 - 2020

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εθνικό Φάκελο ο οποίος υποβληθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γενικές αρχές που διέπουν τη νέα ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί στη χώρα μας για την περίοδο 2015-2020 έχουν ως εξής:

Τρεις «περιφέρειες»

Η χώρα διαιρείται σε 3 ζώνες ή περιφέρειες:

  • Αροτριαίες καλλιέργειες που καλύπτουν περίπου 20.000.000 στρ. και θα απορροφούν κάθε χρόνο το 47% του Εθνικού Φακέλου και συνολικού προϋπολογισμού 850 εκ ευρώ
  • Δενδρώδεις καλλιέργειες – Αμπελώνες κλπ. με προυπολογισμένη έκταση 9.700.000 στρ. και το 28% των κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου και συνολικού προϋπολογισμού 470 εκ ευρώ
  • Βοσκότοποι (υπολογιζόμενοι με βάση τα ζώα) περίπου 17.800.000 στρ. με 25% των συνολικών κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου συνολικού προϋπολογισμού 440 εκ ευρώ 

 
Ενισχύσεις

Προβλέπονται η άμεση-βασική ενίσχυση στην οποία είναι ενσωματωμένη και η "πράσινη ενίσχυση", συνδεδεμένες με την παραγωγή προϊόντων ενισχύσεις, καθώς και οι προσαυξημένες ενισχύσεις για τους νέους αγρότες σε ποσοστό 2% του Εθνικού Φακέλου. Ακόμη το 5% του Εθνικού Φακέλου θα διατεθεί στους αγρότες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 


Μέση αξία ενισχύσεων

Η μέση αξία της βασικής ενίσχυσης σε κάθε περιφέρεια εκτιμάται ότι θα είναι περίπου:

  • Ετήσιες καλλιέργειες 41,00 €/στρ.
  • Δενδρώδεις 52,00 €/στρ.
  • Βοσκότοποι 25,00 €/στρ.

Οι νέοι αγρότες που εισήλθαν στη γεωργία την τελευταία πενταετία (από το 2010 και μετά) και είναι κάτω απο 40 ετών θα έχουν μια προσαύξηση κατά 25%, για πέντε χρόνια απο την ημερομονία εισόδου.
 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Οι συνδεδεμένες με την παραγωγή ενισχύσεις, που είναι ανάλογες με τα καλλιεργούμενα στρέμματα ή εκτρεφόμενα ζώα, ανέρχονται στο 9% του Εθνικού Φακέλου και αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα:

Προϊόν

Εκτιμώμενη Έκταση

€/στρ ή €/ζώο (περίπου)

Συνολικό Ποσό Ενίσχυσης για το 2015

Ρύζι

300.000 στρ.

26

8.000.000

Σκληρό σιτάρι

2.500.000 στρ.

5

9.000.000

Θηλυκά βοοειδή

-

125

24.500.000

Βιομηχανική Ντομάτα

95.000 στρ.

35

2.600.000

Πορτοκάλια (για χυμό)

285.000 στρ.

40

9.000.000

Αιγοπρόβατα ορεινά

 

7

21.700.000

Αιγοπρόβατα πεδινά

 

5

11.500.000

Όσπρια

165.000

30

5.000.000

Ψυχανθή

400.000 στρ.

17

7.000.000

Βαμβάκι

2.500.000 στρ.

70

180.000.000

Σποροπαραγωγή

100.000 στρ.

29

3.000.000

Σπαράγγι

40.000 στρ.

37

1.500.000

Μεταξοσκώληκες

   

800.000

Ζαχαρότευτλα

200.000 στρ.

30

5.000.000

Κτηνοτρόφοι χωρίς εκτάρια

 

150 €/ειδικό δικαίωμα

30.000.000

Συμπύρηνο (για χυμό)

150.000 στρ.

20

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Πρασίνισμα"

Για να είναι δικαιούχος ο κάθε αγρότης των παραπάνω επιδοτήσεων πρέπει:

  • Να διατηρεί τους μόνιμους βοσκότοπους
  • Όταν καλλιεργεί αρόσιμες εκτάσεις πάνω από 100 στρέμματα τότε πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον 2 καλλιέργειες, με την προυπόθεση ότι βασική καλλιέργεια δεν θα υπερβαίνευ το 75% της εκμετάλλευσης.
  • Όταν καλλιεργεί πάνω από 150 στρέμματα τότε πρέπει να διατηρεί περιοχή οικολογικής εστίασης (ακαλλιέργητο) τουλάχιστον το 5%. 

Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα ψυχανθή, το ρύζι και οι δενδρώδεις καλλιέργειες.
 

Προσαρμογή από το 2015 μέχρι το 2020:

Ο αριθμός δικαιωμάτων θα είναι ανάλογος της καλλιεργούμενης έκτασης (1 δικαίωμα ισούται με 10 στρέμματα).

Το 2015 μειώνονται κατά 20% τα υψηλά λεγόμενα δικαιώματα που είχαν αποκτηθεί την τριετία 2000 - 2002, και τα επόμενα χρόνια η μείωση τους συνεχίζεται ισόποσα κάθε χρόνο με την προυπόθεση ότι αφενός δεν μπορει να είναι μεγαλύτερη απο το 30% το 2019 και αφετέρου δεν μπορεί να οδηγεί σε αξία δικαιωματος μικρότερη απο το μέσο όρο της ζωνης - "περιφέρειας".
 

Ενεργοί Αγρότες

Επιδοτήσεις δικαιούνται μόνο οι ¨ενεργοί αγρότες".
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 5% του εξωγεωργικού εισοδήματός τους από άμεσες ενισχύσεις.
Κανείς δεν λαμβάνει ενίσχυση εάν αφήνει ακαλλιέργητη πάνω από το 50% της γης του.
Δεν λαμβάνουν ενισχύσεις οι Εταιρίες που δεν έχουν κύριο στόχο τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα κλπ).
Εάν είναι Εταιρία που έχει ως κύριο στόχο τη γεωργία, τότε οι γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν το 1/3 του τζίρου της Εταιρίας.
Εξαιρούνται της εξέτασης των παραπάνω στοιχείων όσοι λαμβάνουν μέχρι 3.500,00 € ενίσχυση το έτος.
Μικροί γεωργοί οι οποίοι λαμβάνουν ενισχύσεις έως 1.250 ευρώ/έτος, απαλλάσσονται από "πρασίνισμα" και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.