Εκμίσθωση ακινήτων (σχολικών κλήρων)ιδιοκτησίας του Δήμου Παιονίας


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

       Εκτίθεται σε δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η  εκμίσθωση ακινήτων (σχολικών κλήρων) ιδιοκτησίας του δήμου και συγκεκριμένα :
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με την 187/2018(ΑΔΑ:7Ζ5ΙΩΞΡ-6ΝΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας και τους όρους δημοπράτησης που καθόρισε η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 122/2018(ΑΔΑ:6ΚΨΧΩΞΡ-6ΕΠ) απόφασή της. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Πολύκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018