ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Η Τράπεζα αίματος του Δήμου Παιονίας λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου
Παιονίας σε συνεργασία με το νοσοκομείο Κιλκίς και σκοπός της είναι:
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του δήμου μας για την
αναγκαιότητα και τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας
Η εξασφάλιση αίματος για όλους τους κατοίκους του δήμου , αφού η τράπεζα και
τα αποθέματά της ανήκουν σ αυτούς
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μέλη της τράπεζας μπορούν να γίνουν όλοι όσοι είναι υγιείς και έχουν ηλικία 18-60 ετών.
Μέλος θεωρείται όποιος πραγματοποιεί μία τουλάχιστον αιμοδότηση το χρόνο.
Πέραν της μιας αιμοδότησης για το σύλλογο μπορεί το κάθε μέλος να αιμοδοτεί
μέχρι και 3 φορές το χρόνο κατά βούληση για συγκεκριμένους ασθενείς.
Κάθε μέλος που για οποιοδήποτε λόγο πάψει να προσφέρει αίμα δικαιούται σε
περίπτωση ανάγκης του να πάρει όσο αίμα έχει καταθέσει.
Το μέλος έχει δικαίωμα πλήρους κάλυψης των τυχόν αναγκών του σε αίμα από
την Τράπεζα: του (της ) ιδίου (-ας), των μελών της οικογένειας και των συγγενών α΄και β΄βαθμού.
Ο αριθμός των μονάδων που μπορεί να ζητήσει ο υπεύθυνος του συλλόγου δεν
πρέπει να γίνεται σε βάρος του αποθέματος ασφαλείας σε αίμα που υπάρχει
στο ψυγείο του Σταθμού αιμοδοσίας.
Θα δημιουργηθεί Μητρώο Αιμοδοτών όπου θα καταχωρούνται οι αιμοδότες με την
ομάδα αίματος και ημερομηνίες αιμοδοσίας καθώς και η ποσότητα αίματος που
χρησιμοποιήθηκε. Επίσης θα υπάρχει και Μητρώο διακίνησης αίματος όπου θα
αναφέρεται κάθε χορήγηση αίματος με λεπτομερή στοιχεία
Πληροφορίες: 2343031709 κ. Μικροπούλου Ελένη