Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας περιόδου 2014-2019

Ανακοίνωση σχετικά με την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου περιόδου 2014-2019

 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 41179/23.10.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019», όλοι οι Δήμοι της χώρας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις  που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς.

Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Το Ε.Π. εκπονείται από την Ομάδα Εργασίας με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του δήμου.

Το Πενταετές Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Το στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο δήμος  και τους στόχους του για κάθε θέμα.
  2. Τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, ο οποίος θα εκπονηθεί στη συνέχεια και θα περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τα οικονομικά στοιχεία των δράσεων.
  3. Τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η διοίκηση του Δήμου Παιονίας, με το σκεπτικό «η συνεργασία σου….η δύναμή μας», δίνει βήμα στον ενεργό δημότη, έχοντας ξεκινήσει επαφές και συναντήσεις εργασίας με παραγωγικούς φορείς και συλλόγους ώστε συλλογικά ή μεμονωμένα οι δημότες να συμμετάσχουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στόχος είναι η ακριβής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και η διατύπωση ενός ξεκάθαρου και περιεκτικού οράματος μέσα από άξονες και επιμέρους στόχους.

Σας ενημερώνουμε πως τις επόμενες ημέρες θα διατίθενται Έντυπα Ερωτηματολόγια για τους Δημότες στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα της Παιονίας και σε δημοτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καταγραφεί ο προβληματισμός, η γνώμη αλλά και η προσδοκία του πολίτη - δημότη.

Τα Ερωτηματολόγια αυτά θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο Μενού "Ο Δήμος => Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας 2014 – 2019 => Ερωτηματολόγια" , παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις δημοτικές μας υπηρεσίες.


Ο Δήμαρχος Παιονίας


Χρήστος Γκουντενούδης
 

Αρχεία