Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου

  • Χρηματοδότηση της Πράξης:

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Η χρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής διοχετεύεται και διαχειρίζεται μέσω της Ε.ΥΔ.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα είναι εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων των βασικών υποδομών των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

  • Αναγκαιότητα Πράξης:

Ο οικισμός του Πολυκάστρου ανήκει στους αγροτικούς οικισμούς, στον οποίο έχει συγκρατηθεί η κύρια μάζα των κατοίκων του. Η αντιμετώπιση των αναγκών του οικισμού σε δίκτυα τεχνικής υποδομής άρχισε να γίνεται τα τελευταία χρόνια με ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού συντάσσεται και η παρούσα Πράξη. Με αυτήν προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών των κατοίκων των συγκεκριμένων τμημάτων του οικισμού σε αποχέτευση λυμάτων. Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην ολοκλήρωση του εσωτερικού ΔΑ ακαθάρτων για τον οικισμό του Πολυκάστρου.

  • Μεθοδολογία υλοποίησης:

Ο οικισμός του Πολυκάστρου έχει πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 2000 και άρα αποτελεί οικισμό Γ' προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδ. 91/271. Έτσι ο οικισμός θα πρέπει να εξυπηρετείται με πλήρες ΔΑ ακαθάρτων και ΕΕΛ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων και σε συνδυασμό με το υφιστάμενο υπόλοιπο εσωτερικό ΔΑ ακαθάρτων και την υφιστάμενη ΕΕΛ, το Πολύκαστρο θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης Οδηγίας.

  • Στόχοι του Έργου:

Το έργο αποτελεί αναγκαία υποδομή περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της κατασκευής φρεατίου ανύψωσης στον οικισμό Πολυκάστρου, με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ).

  • Αναμενόμενα Οφέλη:

Το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του υπόγειου ορίζοντα της περιοχής από τη ρύπανση των αστικών λυμάτων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της  με πρόβλεψη εξυπηρέτησης βάθους 40ετίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

  • Η Πράξη αποτελείται από 2 Υποέργα:

1ο Υποέργο: “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου”
Περιλαμβάνει την εργολαβία, δημοπρατήθηκε με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό και υλοποιείται.

2ο Υποέργο: «Αρχαιολογική Επίβλεψη»
Περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται με αυτεπιστασία

Πατήστε παρακάτω για να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα...

Σχετικά έγγραφα